Alle våre tjenester faktureres i henhold til bestilte tjenester. Alle priser er eks MVA. Bankkontonummeret er 3260 28 23422. E-postadresse for bekreftelser: arne.hatloy@lyse.net

Bestilling
Ved bestillinger av arrangement skal depositum betales senest 21 dager før arrangementstart. Ved bestillinger etter dette skal depositum innbetales umiddelbart. Dersom depositumet ikke er betalt innen fristen, blir arrangementet automatisk avbestilt.
Restbeløpet forfaller 7 dager etter gjennomført arrangement. Signert bestilling sendes elektronisk til arne.hatloy@lyse.net .

Depositum
Alle våre arrangement har depositum, størrelse på depositum er 30% av avtalesum. Depositum skal være oss innbetalt 21 dager før arrangementsstart. Hvis arrangement bestilles med korte frist en 21 dager forfaller depositum umiddelbart. Ingen arrangement blir startet uten bekreftet innbetalt depositum.

Avbestilling
Eventuell avbestilling må gjøres innen 21 dager før arrangementsstart. Gjøres avbestilling etter dette belastes 50 % arrangementets pris. Ved avbestilling senere enn 1 uke før utførelse eller ved uteblivelse belastes 100%.

Ansvar / Forsikringer
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at deltakelse skjer på eget ansvar. Hatløy Mat & Opplevelser påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under arrangementene. Vi anbefaler deltakerne å tegne reise/ulykkeforsikring.

Deltakernes ansvar
Deltakere plikter å vurdere om hun/han er fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre turen. Dersom en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakeren må ha med det utstyret som er nevnt i pakkelisten. Deltakeren plikter å rette seg etter turleders anvisninger. Dersom en deltaker viser seg å være fysisk eller psykisk uskikket til å gjennomføre turen, er utilstrekkelig kledd eller mangler nødvendig utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra Hatløy Mat & Opplevelser.

Avlysning
Hatløy Mat & Opplevelser kan avlyse turen p.g.a. force majeure, vanskelige tur- og føreforhold eller lignende. Ved avlysning skal Hatløy Mat & Opplevelser, hvis mulig, underrette deltakerne senest en uke før avreise. Avlysning grunnet nevnte årsaker medfører tilbakebetaling av innbetalt beløp. Deltakerne har ikke krav på erstatning utover dette.

Endringer
Hatløy Mat & Opplevelser skal gjennomføre oppdraget i henhold til avtale. Dersom dette ikke er mulig har Hatløy Mat & Opplevelser rett til å foreta endringer som hvis mulig skal meddeles deltakerne før avreise. Endringer underveis skal turleder informere deltakerne om så raskt som mulig. Ved endringer underveis har deltakerne ikke krav på refusjon, utover en forholdsvis refusjon dersom antall overnattinger blir færre enn angitt.